Tài liệu này cung cấp một số bản vẽ thiết kế cống dùng trong các đường giao thong nông thôn. Rất cần thiết đối với với môn học thiết kế cống.
Đường link
http://www.ziddu.com/download/10482859/Cong_WB.rar.html